Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Положення про старосту

Додаток

до рішення сесії

Олександрійської сільської ради

01.12.2020 № 10

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка

Олександрійської сільської ради

Рівненського району Рівненської області

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про старосту сіл Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших чинних нормативно-правових актів, пов’язаних з діяльністю старости та визначає права і обов’язки старости, порядок його призначення та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Порядок затверджується рішенням сесії Олександрійської сільської ради.

ІІ. Правовий статус старости

2.1. Староста  є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

2.2.Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією  сільського голови.

2.3. Староста є членом виконавчого комітету сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.2. Староста представляє інтереси жителів сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Рівненського району Рівненської області, визначених рішенням сесії Олександрійської сільської ради.

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, пов’язаними з діяльністю старости та цим Порядком.

 2.3. Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Олександрійської сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2.4. Староста набуває своїх повноважень з моменту складення ним Присяги посадової особи місцевого самоврядування.

2.5. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень сільської ради.

4.6. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті.

2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

 

ІІІ. Повноваження старости та організація його роботи

       3.1. Завдання, повноваження та обов’язки старости:

1) бере участь у пленарних засіданнях сільської  ради та засіданнях її постійних комісій;

2) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка Рівненського району Рівненської області;

3) сприяє жителям сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

4) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка та у здійсненні контролю за їх виконанням;

5) бере участь у підготовці проєкту бюджету Олександрійської сільської ради в частині фінансування програм, що реалізуються на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

6) вносить до виконавчого комітету сільської ради пропозиції  з питань діяльності на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

7) бере участь у підготовці проєктів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

8) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

9) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;

10) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

11) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у селах: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка, бере участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносить пропозиції до порядку денного зборів, організовує виконання рішень зборів членів відповід­ної громади та здійснює моніторинг їх виконання;

12) сприяє виконанню на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Олександрійської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету;

13) веде прийом членів громади в межах сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка згідно з визначеним графіком прийому, здійснює моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

14) приймає від членів територіальної громади у межах сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка заяви, адресовані органам місце­вого самоврядування Олександрійської сільської ради та їхнім посадовим особам, передає їх за призначенням;

15) здійснює моніторинг благоустрою сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка, вживає заходів щодо під­тримання його у належному стані; забезпечує дотримання Правил благоустрою території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка. У разі виявлення порушень Правил благоустрою має право на складання протоколів про адміністративне правопорушення;

16) сприяє проведенню контрольних заходів на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка (землекорис­тування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

17) здійснює моніторинг дотримання на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка громадського порядку, стану виконання встановлених рішеннями Олександрійської сільської ради правил благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку та додержання тиші в громадських місцях тощо;

18) не допускає на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка дій чи бездіяльності, які можуть зашкоди­ти інтересам Олександрійської сільської ради та держави;

19) виконує поточні доручення Олександрійської сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітує про їх виконання;

20) забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому чинним законодавством порядку;

21) веде  діловодство, облік і звітність,  передає документи до архіву;

22) видає довідки, довідки-характеристики, акти обстеження фізичним та юридичним особам, які проживають і розташовані на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

23) вчиняє як посадова особа органу місцевого самоврядування на територіії сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;  

24) має гербову печатку, зразок та опис якої затверджується рішенням виконкому сільської ради. Ця печатка використовується і при вчиненні нотаріальних дій;

25) веде реєстр нотаріальних дій, вчинених на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка; відповідальний за зберігання та використання архівних документів із вчинення нотаріальних дій відповідно до вимог чинного законодавства;

26) забезпечує виявлення осіб, які потребують соціального супроводу, та наданє їм відповідні соціальні послуги у співпраці з КЗ «Центр надання соціальних послуг» Олександрійської сільської ради;

27) візує договори та акти виконаних робіт щодо проведення ремонтних робіт на обʼєктах комунальної власності, які знаходяться на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

28) проходить навчання та підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб Олександрійської сільської ради;

29) сприяє залученню додаткових коштів для розвитку громади шляхом підготовки проєктних заявок та участі у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських та регіональних конкурсах та програмах, громадському бюджеті; 

30) дотримується загальних правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

31) дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку Олександрійської сільської ради;

32) здійснює інші повноваження, визначені  іншими законами.

3.3. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях Олександрійської сільської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради, на яких розглядаються питання, пов’язані з інтересами жителів сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

2) одержувати від виконавчого комітету сільської ради, комунальних підприємств та їх посадових осіб, що розташовані на території Олександрійської сільської ради, необхідні для виконання покладених на нього завдань, інформацію, документи і матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

 3) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконкому Олександрійської сільської ради з питань, що стосуються інтересів жителів сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень громадян, що стосуються інтересів жителів сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка;

4) порушувати у виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції сільської ради та її виконавчого комітету, діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту незалежно від форми власності;

5) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території сіл: Нова Українка, Козлин, Ремель, Радиславка.

3.3. З метою запобігання негативним наслідкам реального потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Олександрійської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

3.4. Здійснення контролю за дотриманням пункту 3.3. цього розділу, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на уповноважену особу з питань запобігання корупції.

3.5. Місце та режим роботи, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Олександрійською сільською радою та її виконавчим комітетом; табель обліку робочого часу старости ведеться у старостаті та щомісяця (до 25 числа поточного місяця) передається у відділ бухгалтерського обліку та звітності сільської ради.

3.6. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Олександрійською сільською радою.

 

ІV. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

4.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

4.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

4.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються у судовому порядку.

Секретар сільської ради                                              Т. Писарчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних