Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

Положення про постійні комісії

Додаток

до рішення

Олександрійської сільської ради

від 01 грудня 2020 року № 7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Олександрійської сільської ради

 1. Загальні положення
  1.  Постійна комісія Олександрійської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання Олександрійської сільської ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.
  2.  Постійна комісія утворюється радою на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  3.  До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
  4.  Постійні комісії підзвітні Олександрійській сільській раді та відповідальні перед нею.
  5.  У своїй діяльності постійні комісії ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6.  Діяльність постійних комісій ради здійснюється на основі річних планів роботи, затверджених рішенням постійної комісії, звернень членів громади, доручень сільського голови або секретаря ради.
  7.  Кожна постійна комісія у своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами   Олександрійської сільської ради, посадовими особами.
  8.  Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.
  9.  Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
  10. За наявності технічної та організаційної можливості діяльність постійних комісій висвітлюється на сайті ради.
  11. За наявності у ради офіційного веб-сайту має бути забезпечене розміщення:
   1. діючої редакції Положення про постійні комісії, склад кожної постійної комісії;
   2. план роботи постійних комісій ради;
   3. протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;
   4. інформації про час, місце та порядок денний засідань постійних комісій, відповідальних осіб за проведення засідань комісій;
   5. звітів постійних комісій.
  12. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.
  13. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  14.  Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.
  15. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають взяти участь у засіданні комісії.
  16. Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє сільську раду не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.
  17. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на секретаря сільської ради.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійних комісій
  1.  Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.
  2.  Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  3. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
  4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
  5. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій  необхідні матеріали і документи.
  6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
  7. Протокол засідання постійної комісії виготовляється упродовж двох робочих днів з дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати до протоколу свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
  8. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
  10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  11. Усі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.
  12. Якщо на час розгляду проєкту рішення на пленарному засіданні ради стане відомо, що цей проєкт рішення не був розглянутий постійною комісією ради, до відання якої належить відповідне питання, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема, про відсутність кворуму в комісії, відмову комісії розглядати зазначений проєкт рішення або ж оголосити інші причини, через які питання не було попередньо розглянуте комісією ради.
  13. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається секретарем сільської ради за проханням голови постійної комісії або головою постійної комісії на електронну пошту депутата або смс - повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. У повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали (скановані та електронні документи). Смс - повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та головою комісії повідомляються   секретарю сільської ради.

  1. Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, сільського голови. До порядку денного включаються питання про розгляд проєктів рішень, внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. 
  2. За наявності технічної можливості може здійснюватися аудіофіксація засідань комісії. Носії із записами засідань передаються на зберігання для секретаря сільської ради.
  3. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.
  4.  Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Сільський голова, секретар ради, староста, автори проєкту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.
  5. Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.
  6. Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

  1. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.
  2. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.
  3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проєкти рішень ради. Висновки, рекомендації та проєкти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.
  4. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії, розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акта постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.
  5. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.
  6. Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість проєктів рішень, внесених комісією;

- кількість рішень ради, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

  1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.
  2. Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності комісії та заходи з їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.
  3. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до уповноваженої особи з питань запобігання корупції.

 

 1. Голова постійної комісії
  1. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
  2. Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.
  3. Голова постійної комісії:
   1. Скликає і веде засідання комісії.
   2. Дає доручення членам комісії.
   3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
   4. Організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.
   5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
   6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
   7. Забезпечує гласність в роботі комісії.
   8. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.
  4. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії, за ведення діловодства у комісії та за оприлюднення інформації, передбаченої п. 1.11.2-1.11.5 цього Положення. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

 1. Перелік та напрямки діяльності постійних комісій
  1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціально-економічного розвитку:
   1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, податків та інвестицій;
   2. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
   3. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   4.  попередньо розглядає інвестиційні проєкти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проєктів міжнародної технічної допомоги;
   5.  бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;
   6. контролює виконання рішень ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;
   7. готує рекомендації з виявлення резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
   8. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;
   9. вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;
   10. бере участь в розробці проєктів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
   11. вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
   12. розглядає проєкти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проєктів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
   13. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті Олександрійською сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України.
  2. Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища:
   1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища;
   2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища;
   4. перед винесенням на розгляд ради погоджує проєкти рішень ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища; питань про надання дозволів на проєктування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни цільового призначення земельних ділянок;
   5. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Олександрійської сільської з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   6. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
   7. погоджує проєкти рішень ради про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору;
   8. розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;
   9. попередньо розглядає проєкти рішень про скасування попередніх рішень Олександрійської сільської ради (у тому числі ради попередніх скликань), а також інших рад, що увійшли до Олександрійської сільської ради, з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, планування території, охорони навколишнього природного середовища;
   10. забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проєктування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
   11. погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;
   12. розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;
   13. погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;
   14. ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

 

  1. Постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства:
   1. готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури;
   2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури;
   4. перед винесенням на розгляд ради погоджує проєкти рішень ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури;
   5. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   6. попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проєктів планів соціально-економічного розвитку та бюджету з питань у сфері комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, інфраструктури, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;
   7. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
   8. контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;
   9. попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;
   10. розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;
   11. вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.
   12. контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Олександрійської сільської ради, інших рішень ради, в тому числі щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту.

 

  1. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту:
   1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, культури, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я (далі за текстом – гуманітарних питань);
   2. сприяє реалізації на місцевому рівні державної політики у сфері освіти, культури, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, санітарно-епідемічного забезпечення населення та пропагування здорового способу життя.
   3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;
   4.  попередньо розглядає та погоджує проєкти рішень ради з гуманітарних питань;
   5. розглядає проєкти місцевих програм у сфері освіти, культури, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, здійснює контроль за виконанням таких програм.
   6.  погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, молоді і спорту  та здійснює контроль за їх використання;
   7. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
   8. здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання;
   9. сприяє розвитку та діяльності закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту на території Олександрійської сільської ради..
   10. бере участь у вирішенні питань про надання пільг та соціальних допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.
  2. Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики:
   1. готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;
   2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
   4. з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   5. погоджує проєкти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;
   6. систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
   7. здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проєкти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
   8. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
   9. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
   10. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на рік вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.
   11. вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
   12. здійснює контроль за додержанням депутатами вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
   13. сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
   14. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих Олександрійською сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до Олександрійської сільської ради, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
   15. опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає сільському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

Секретар сільської ради                                              Т. Писарчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних