A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрійська громада
Рівненська область, Рівненський район

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Олександрійської сільської ради

 09.05.2023 70

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

 

1. Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна при виконавчому комітеті Олександрійської сільської ради (далі – комісія) розроблено відповідно до пункту 9 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381(далі- Порядок).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законам України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Порядком, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є забезпечення розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, фіксації пошкоджень, зумовлених збройною агресією Російської Федерації, будівель та споруд приватної, комунальної, державної форми власності, а також проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів.

4. Місцезнаходженням комісії є приміщення адміністративної будівлі Олександрійської сільської ради, розташованого за адресою: 35320 Рівненська область, Рівненський район, с. Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 66.

5. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

У разі необхідності до роботи Комісії можуть залучатися (за згодою) представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, суб’єкти оціночної діяльності, виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представники міжнародних організацій та інші особи.

6. До складу комісії входять представники правоохоронних органів з метою проведення перевірки наявності обмежень щодо отримання компенсації:

    а) особами, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України “Про санкції;

б) особами, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України Особливої частини Кримінального кодексу України;

в) спадкоємцями осіб, визначених абзацами другим та третім цього пункту, у разі, коли належний спадкодавцю об’єкт нерухомого майна був пошкоджений за життя такого спадкодавця.

7. До участі в засіданні комісії не допускається член комісії за наявності у нього потенційного, реального конфлікту інтересів.

Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб: голова, заступник голови, секретар та інші члени.

8. Інформація про місцезнаходження комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на офіційному веб-сайті Олександрійської сільської ради.

9. Комісія відповідно до своїх повноважень:

1) надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації;

2) розглядає заяви;

3) встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації;

4) визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1 Порядку та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 8-1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 № 257;

5) приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову в наданні компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна;

6) приймає рішення про наявність/відсутність у спадкодавця правових підстав для отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, яке надається протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту від спадкоємця або нотаріуса, який завів спадкову справу;

7) заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експертів, оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представників міжнародних організацій, інших осіб з питань, що належать до її компетенції;

8) одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності документи та/або інформацію, необхідні для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації);

9) заповнює чек-лист;

10) здійснює фотофіскацію покоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі;

11) визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження згідно встановленої форми;

12) здійснює внесення відповідних відомостей до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, передбачених законодавчими та нормативними актами;

13) проводить комісійне обстеження пошкоджених об’єктів з метою встановлення факту ремонтних робіт (їх обсяг);

14) ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа;

15) виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

10. Комісія через визначених її рішенням членів комісії, відповідальних за роботу в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України:

1) отримує заяви для розгляду;

2) перевіряє надану інформацію в заяві та подані документи;

3) вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати;

4) вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за її рішенням;

5) заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіскації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

6) вносить відомості про надання/відмову в наданні компенсації.

11. Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії. У разі відсутності голови комісії, очолює комісію заступник голови комісії.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Рішення комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

У протоколі засідання комісії зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

загальна кількість членів комісії;

кількість членів комісії, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання комісії;

повідомлення про конфлікт інтересів (у разі наявності);

внесені на голосування питання та пропозиції;

прийняті рішення і результати голосування щодо них.

Рішення комісії оформляється окремим актом-рішенням, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

Кожне з прийнятих комісією рішення повинне містити аргументований перелік підстав для його прийняття та посилання на відповідні положення актів законодавства щодо їх застосування.

Рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації затверджується рішенням виконавчого комітету протягом п’яти календарних днів з дня його прийняття.

Копія рішення про надання/відмову у наданні компенсації завантажується посадовою особою виконавчого комітету з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

12. Розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт комісія здійснює в такій послідовності:

визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 81 Порядку виконання невідкладних робіт та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 81 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257;

заповнює чек-лист;

здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження.

Чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень.

13. Комісія зобов’язана:

1) здійснювати розгляд заяви у строки, визначені у Порядку. Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання. За рішенням Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації строк розгляду заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна може бути продовжено на 30 календарних днів, якщо знищений об’єкт нерухомого майна знаходиться на території територіальної громади, яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

2) здійснювати дії в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

14. Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), зобов’язані безкоштовно надати такі документи та/або інформацію комісії протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

15. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права,на яке мають:

учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, особа, визначена частиною першою статті 10, частиною першою статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 65 “Про загальну мобілізацію та якій не надано статус учасника бойових дій;

особа з інвалідністю I та II групи;

багатодітна сім’я;

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

особи з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

опікуни/піклувальники.

16. Підставами для відмови у наданні компенсації є:

подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до цього Порядку або не має повноважень для подання заяви;

виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об’єкт.

17. Підставами для зупинення розгляду заяви комісією є:

неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів в межах переліку, передбаченого пунктом 13 цього Порядку;

наявність у комісії документально підтверджених відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України Особливої частини Кримінального кодексу України.

Комісія у строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, але не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це заявнику.

Рішення повинне містити вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

18. Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення комісії про відновлення розгляду заяви про надання компенсації протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви. Зазначене рішення приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання комісією відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

19. Організація роботи комісії

Комісію очолює голова, який:

  1. здійснює керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу на основі колегіальності;

  2. координує діяльність члені комісії;

  3. визначає перелік питань, що віднесені до повноважень комісії, для їх розгляду комісією;

  4. погоджує порядок денний засідання комісії;

  5. головує на засіданнях комісії;

  6. підписує рішення комісії та забезпечує їх подальше впровадження відповідно до законодавства;

  7. підписує протоколи засідань комісії, інші документи, які видаються в межах повноважень комісії;

  8. представляє комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, обєднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, консультативно-дорадчими органами сільської ради, громадянами тощо;

  9. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, з метою забезпечення діяльності комісії та покладених на неї завдань.

Секретар комісії:

1) здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії;

2) готує необхідні документи, інші матеріали для роботи комісії;

3) формує проект порядку денного засідання комісії та подає його на погодження голові комісії;

4) здійснює контроль за підготовкою членами комісії проектів рішень, інших матеріалів з питань порядку денного засідання комісії;

5) інформує члені комісії про дату, час, формат та місце проведення засідань комісії, їх порядок денний;

6) веде, оформляє та підписує протоколи засідань комісії, забезпечує їх зберігання;

7) підписує прийняті комісією рішення;

8) забезпечує контроль за передаванням рішень комісії на затвердження виконавчому комітету Олександрійської сільської ради, внесенням до Реєстру пошкодженого та знищеного майна відомостей про рішення комісії та/або їх скан-копії; оприлюдненням на офіційному сайті Олександрійської сільської ради інформації за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо);

9) виконує інші обов’язки, покладені на нього головою комісії або згідно з рішенням комісії.

У разі відсутності секретаря комісії його обовязки тимчасово виконує інший член комісії згідно з рішенням комісії, прийняти більшістю її членів, присутніх на засіданні.

20. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів бюджету Олександрійською сільської територіальної громади.

21. Положення про Комісію затверджується виконавчим комітетом Олександрійської сільської ради.

         

Секретар сільської ради                                                  Тетяна ПИСАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних